Textile Werke: Shinzo Kajiwara

17.08.2003 – 19.10.2003

Textile Werke: Shinzo Kajiwara